Sverige: …og kriminaliteten går ned og ned og ned!

Sveriges Brottsförebyggande råd (BRÅ) har publisert en foreløpig statistikk over anmeldte forbrytelser i 2019, og den viser blant annet en voldsom økning av barneran og voldtekt mot menn.

BRÅs rapport for 2019. Kilde: Brottsförebyggande rådet
Av rapporten fremgår det at det til sammen ble anmeldt over 1.5 millioner forbrytelser i Sverige i 2019, hvilket er 1 940 færre enn i 2018. Det skyldes blant annet at innbrudd, lommetyverier og trafikkforseelser har gått ned.

Derimot er det registrert en stillstand eller økning i personligfarlig kriminalitet:

Den forbrytelsen som øker mest er såkalt allmenfarlig ødeleggelse med sprenglegemer, som har økte med 59 prosent fra 2018.

Deretter følger voldtekt på menn over 18 med 35 prosent og personran mot barn med 30 prosent.

Voldtekt på kvinner over 18 økte med 10 prosent i 2019 fra 2018, hvilket tilsvarer 443 flere voldtekter i 2019.

Øvrig personligfarlig kriminalitet som mishandling var enten uforandret eller økte, som f.eks. anmeldt mishandling, som økte med 1300 tilfeller til 83 900 i 2019. Derimot er det registrert et lite fall i antallet mishandlinger av kvinner, som minsket med 377 anmeldelser til 28 000.

Hele 78 prosent av mishandlingstilfellene mot kvinner ble begått av nærstående eller bekjente gjerningspersoner, mens 59 prosent av mishandlingene av menn ble begått av en ukjent.

Bemerk at rapporten også omfatter anmeldelser som ble etterforsket, men som viste seg å være grunnløse.