Når selv Sverige vil forske på det

Det svenske Brottsförebyggande rådet (BRÅ) starter nå et forskningsprosjekt som skal kartlegge koblingen mellom seksualforbrytelser og landbakgrunn. En slik studie har ikke blitt foretatt siden 2005, da BRÅs tall viste at det i gruppen «utenlandsfødte menn» var fem ganger så vanlig å være mistenkt for seksualforbrytelser enn i gruppen innenriksfødte med to svenskfødte foreldre.

Under 2018 förde Moderaterna fram kravet på att gärningsmäns härkomst ska kartläggas när det gäller sexualbrott, för att öka kunskapen och kunna sätta in rätt åtgärder. Regeringen svarade då att det är upp till Brå att bestämma om en sådan undersökning behövs.

Och nu meddelar alltså myndigheten att man kommer genomföra en ny studie.

”Brå kommer nu att genomföra en studie avseende registrerade misstankar om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund. Studien kommer innehålla liknande frågor som i myndighetens studie från 2005, men dess utformning kommer att göra det möjligt att följa utvecklingen över tid och även belysa fler frågor än i den tidigare studien.”

Undersøkelsen vil se på flere typer forbrytelser, som voldsforbrytelser og seksualforbrytelser inklusive voldtekt. Brå skriver at det er nødvendig med en ny studie, som er planlagt publisert i 2021, for å gi beslutningstagere oppdatert datagrunnlag.

BRÅs beslutning kommer etter en lang og vond debatt om økningen av seksualforbrytelser, gjerningsmenn, innvandring og kvinners utrygghet i det offentlige rom i den feministiske og humanistiske stormakten Sverige.

I mars 2016 viste en undersøkelse at nærmere halvparten av svenske kvinner føler seg utrygge når de går hjem eller trener alene på kveldstid. En undersøkelse fra den svenske Folkhälsomyndigheten, publisert i desember 2016, viste at 41 prosent av kvinnene i Skåne ikke tør å gå ut alene. Hovedårsaken er redsel for seksualforbrytelser. BRÅs årlige nasjonale trygghetsundersøkelse for 2016 viser at hver tredje svenske kvinne føler seg ganske eller veldig utrygg når hun beveger seg i sitt eget boligområde på kveldstid. 12 prosent av kvinnene opplyste at redselen har ført til at de ikke lenger går ut om kvelden.

I august 2018 kartla SVTs dokumentarserie Uppdrag Granskning (UG) samtlige som er dømt for voldtekt eller voldtektsforsøk de siste fem årene, og fant at 58 prosent er innvandrere. For overfallsvoldtekter er andelen hele 80 prosent innvandrere, hvorav 40 prosent har oppholdt seg i Sverige i ett år eller mindre. Av 843 voldtektsdømte er hele 427 – over halvparten – født i land utenfor Europa: 197 er fra Midtøsten og Nordafrika, 134 er fra Afrika syd for Sahara og 96 fra andre land utenfor Europa.

Tallene bekrefter således statistikker fra både Norge og Danmark, som begger viser en stor overrepresentasjon av særlig gjerningsmenn fra Afrika og Asia (inklusive Midtøsten).

Noen måneder før gransket Aftonbladet 112 dommer for gruppevoldtekt mellom 2012 og 2017, og fant i stor grad det samme. Den viste at antallet dommer for gruppevoldtekt har mer enn fordoblet seg på bare fire år. Over 90 prosent av gjerningsmennene er innvandrere eller svenskfødte med innvandrerbakgrunn. De vanligste statsborgerskapene er Sverige, Afghanistan, Irak og Somalia.

I BRÅs årlige nasjonale trygghetsundersøkelse (NTU) 2018 viste da også at antall seksualforbrytelser hadde økt kraftig i 2017.

Allerede i 2016 (NTU 2017) hadde antallet seksualforbrytelser økt så mye at generaldirektør i BRÅ Erik Wennerström kalte utviklingen illevarslende. Og illevarslende var den: Andelen som oppga at de hadde blitt utsatt for en seksualforbrytelse i 2016 var 4,7 prosent. I 2017 – på ett år – har andelen økt til 6,4 prosent.

Utreder hos BRÅ, Maria Söderström, understreket at kategorien seksualforbrytelser omfatter et bredt spekter, alt fra småhendelser som krenkende, seksuelle kommentarer til alvorlige saker som voldtekt. Hun har et poeng, men andelen som oppgir at de har blitt utsatt for seksualforbrytelser i kategorien «grove» – som blant annet omfatter voldtekt – økte fra 1,7 prosent i 2016 til 2,3 prosent i 2017.

For å få en viss pekepinn over hvor massiv økningen av grove seksualforbrytelser i realiteten er, kan vi se på tallene for 2014-2015 (da den samlede økningen var på «beskjedne» 0,7 prosent). Av disse falt 29 prosent i kategorien grove, hvilket defineres som «forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt». I rene tall tilsvarte det 140 000 seksualforbrytelser av denne alvorlighetsgraden i 2015, mot 97 000 i 2014 (side 51) – altså en økning på hele 43 000 forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt på bare ett år.