Likestillingsombudet treffes på telefon 23 15 73 00

Integreringen av muslimske innvandrere går dårlig, skrev journalist Kjell Erik Eilertsen i Aftenposten, og pekte på den svært lave sysselsettingen til gruppen som helhet, og da særlig blant kvinnene.

«Flertallet av kvinnene fra islamske land har etter syv års botid ingen tilknytning til arbeidslivet. Forskjellen er stor og tydelig og krever en forklaring», skrev han.

Det fikk leder av Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) og rektor i voksenopplæringen Vibeche Holte opp i det røde felt. «Eilertsen skaper fordommer og fiendebilder», skrev hun og konkluderte friskt med at:

Når vi dessuten vet at afrikanske og asiatiske språk rent språkmessig står lengst unna norsk, og at de som har disse språkene som morsmål derfor har vanskeligere for å lære norsk, blir det helt feil å forklare manglende tilknytning til arbeidslivet med flyktningens muslimske bakgrunn.

Muslimer er ikke mindre opptatt av å få arbeid enn andre flyktninger!

Det skal nevnes at alle land det er naturlig å sammenligne oss med sliter med de nøyaktig samme problemene, og særlig kvinner fra muslimske land peker seg ut med sin manglende tilknytning til arbeidsmarkedet. I Danmark har man for lengst konstatert at det i stor grad handler om kulturelle og religiøse barrierer. Det er vanskelig å få disse kvinnene ut i jobb og i mange tilfeller vil de heller ikke det. Selv her hjemme har denne årsaksforklaringen blitt lansert, så Eilertsen er ikke alene. Han er heller ikke i dårlig selskap, om noen skulle tro det, for den som pekte på kulturbakgrunn som en årsak til den ekstremt lave sysselsettingen blant muslimske kvinner var faktisk statsminister Erna Solberg. Det må visst ha gått IKVO-leder Vibeche Holte hus forbi.

Men gruppen blir kanskje bare diskriminert av arbeidsgivere som er like fordomsfulle og fremmedfiendtlige som herr Eilertsen?

Over til Likestillings- og diskrimineringsombudet, som nettopp har lagt frem en undersøkelse som viser at arbeidsgivere generelt er positive til å ansette innvandrerkvinner, og at hele syv av ti arbeidsgivere ikke ser på «religiøse plagg» – les: hijab – som et hinder for ansettelse.

Problemet er at denne gruppen kvinner ganske enkelt ikke søker på de utlyste stillingene. Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm sier det rett ut:

Nå sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm at en må se på årsakene til at denne gruppen kvinner ikke søker jobber utenfor hjemmet. I mange sammenhenger er det mennene som står i veien for at kvinnene kan komme seg ut i betalt arbeid.

– Vi må kunne utfordre kjønnsroller og tradisjoner, også blant innvandrerfamilier, sier Bjurstrøm.

På Holtesk vis må vi følgelig konkludere med at vi har et statlig Likestillings- og diskrimineringsombud som skaper fordommer og fiendebilder.

Til IKVO-leder Vibeche Holtes informasjon kan likestillingsombud Hanne Bjurstrøm treffes på telefon 23 15 73 00, for i likhet med Eilertsen later hun til å ha behov for en kraftig oppstrammer fra en som virkelig har greie på disse tingene!