FNs migrasjonsavtale: Skitt i Norge, leve VG?

Oppdatering: Formuleringen «direkte følger for dem selv» i ingressen er av noen blitt tolket som juridiske eller praktiske konsekvenser i form av norske myndigheters overstyring eller lignende. Det var således en klosset formulering fra min side, for det jeg mente er at FNs kontrollorgan kommer til å legge nesa si i hva norske medier skriver og ikke – rett og slett i hvordan de gjør jobben sin og hvorvidt det harmonerer med den signerte FN-pakten. Og de gjør det med all rett, for norske myndigheter har skrevet under på pakten som gir dem mandat til det. 

VG later til å ha bestemt seg for at motstandere eller kritikere av FNs nye migrasjonsavtale – Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – enten er konspirasjonsteoretikere eller, med politisk redaktør Hanne Skartveits ord, «gærninger».

Og gærninger er det i ferd med å bli mange av. Så langt har USA, Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Polen, Israel, Ungarn, Sveits, Belgias største parti sagt nei. Sistnevnte kan utløse en regjeringskrise i Belgia. I Danmark går debatten stadig høyere, og regjeringens støtteparti DF er motstandere. Saken er i ferd med å bli særdeles pinlig for regjeringen og det fremgår tydelig at selv ministre er bekymret for å bli sittende med Svarte-per: hverken integrasjons- og utlendingsminister Inger Støjberg og utviklingsminister Ulla Tørnæs vil dra til Marrakesh for å undertegne avtalen på Danmarks vegne.

Innvandringsrestriktive Støjberg er for øvrig politikeren VGs Astrid Meland brukte som støtte for VGs synspunkt i forrige uke:

I Danmark har utlendingsminister Inger Støjberg, hun som i fjor feiret sin femtiende innstramming med kake, forsvart FN-avtalen slik:

– Det handler om at vi skal stoppe strømmen over Middelhavet, for eksempel av afrikanske migranter. Derfor skal vi ha et langt bedre samarbeid med afrikansk land.

Nå synes samme Støjberg at avtalen er så forsvarlig at hun ikke vil reise og undertegne den selv. Det er rart med det der; innvandring er visst så positivt og på alle måter berikende at vi knapt kan få nok av det, men det finnes snart ikke en eneste europeisk politiker eller et eneste parti som vil ta æren for det.

Også Frp er sterkt i mot, og skal nå ha fått presset regjeringen til å redegjøre for avtalen i Stortinget.

Danmarks største avis, Jyllands-Posten, har nå gått ut på lederplass og fraråder den danske regjeringen å undertegne avtalen. Nettavisen ved redaktør Gunnar Stavrum gjør det samme, så vidt meg bekjent som den eneste her til lands.

Vårt eget VG og Aftenposten anbefaler derimot regjeringen å skrive under, og førstnevnte mener altså at det er konspirasjonsteoretikeres skyld at avtalen ikke har vært gjenstand for en kritisk, offentlig debatt. De skygger for den, serru! At landets avis- og tv-redaksjoner er de som først og fremst burde gransket avtalen og således initiert den debatten de først nå etterlyser, ser ikke ut til å falle dem inn. Men at selvkritikk og ansvarsfølelse er fremmedord i Den kongelige norske presse er jo en kjent sak – ikke minst blant oss gærninger.

Men hvorfor synes plutselig VG – som ellers mener at avtalen bare er en «symbolsk, liten sak» det er helt uproblematisk for Solberg-regjeringen å undertegne – at det burde vært en kritisk debatt om saken? Det er tross alt ikke så mange migrantankomster for tiden (selv om det hoper seg opp i diverse transittland nedover i Europa), hvilket i følge Meland skyldes nettopp «overnasjonalt samarbeid»?

Årsaken til at vi har så få ankomster nå er ikke nidkjære Sylvi Listhaug. Det er mest på grunn av overnasjonalt samarbeid, som avtalen EU inngikk med Tyrkia.

«Overnasjonalt samarbeid» er i dette tilfellet synonymt med «bestikkelser», for det er det EU med den komplett ansvarsløse Angela Merkel i spissen tilbød Tyrkias aggressive, stadig mer autoritære president Recep Erdogan – og således overlot ham et formidabelt våpen å bruke som politisk utpressing av Europa. Det har han da også truet med flere ganger allerede.

Vel, avtalen inneholder i følge VG ett – 1 – dypt problematisk punkt som uheldigvis kan komme til å ramme VG selv. Og et sted får jo grensen gå her:

Konspirasjonsteoriene skygger over for en kritisk debatt vi burde hatt om denne plattformen. For alt er ikke like bra i et dokument der nesten 200 land har blitt enige.

For eksempel er punktet om at stater skal slutte å støtte rasistisk media og «bevisstgjøre og lære opp medieansatte i migrasjonsrelaterte spørsmål» noe regjeringen bør presisere under møtet i Marokko. Punktet er særlig rettet mot statseide medier i udemokratiske land, der pressen brukes til regelrett forfølgelse. Men i Norge har vi pressefrihet, en egen diskrimineringslov og pressens egne organer som tar seg av slike spørsmål. Media skal selvsagt ikke læres opp eller instrueres av myndighetene.

Æsj ja, det er sannelig ikke bra. Tenk om en internasjonal avtale som flere av Europas regjeringer merkverdig nok har bestemt seg for å undertegne uten noen parlamentarisk eller offentlig debatt – og som mediene knapt nok har giddet å skrive om – skulle få noen uønskede konsekvenser for våre ærede avisredaksjoner?

Men ellers er vel avtalen kjekk å ha? Man har jo liksom fått stadfestet at land har plikt til å ta i mot sine egne statsborgere og greier? Ja, men det er allerede fastlått i Folkeretten, og migrantproduserende land er like fordømt for serieforbrytere å regne på dette området. Denne avtalen kommer ikke til å endre på det, for hvordan skal nå en angivelig uforpliktende avtale avstedkomme et sånt mirakel når en høyst forpliktende én ikke har gjort det?

Tja, si det! Men grunnløs optimisme er også optimisme, og det har avtalens tilhengere til gangs:

Så vil nok mange migrantland overse plattformen eller bruke den til å presse Vesten på andre områder.

Det skal være sikkert og visst at de vil, for avtalen går svært langt i å likestille migranters rettigheter med flyktningers og migrantproduserende lands interesser er overhodet ikke de samme som de migrantmottagende landenes. Så langt der i fra, faktisk.

Kort forklart står Afrika og store deler av Asia overfor en befolkningseksplosjon, som den økonomiske, politiske og sosiale utviklingen ikke har en sjanse i havet til å holde tritt med. Det betyr blant annet massiv arbeidsledighet og store grupper arbeidsledige unge menn betyr økt kriminalitet, sosial uro og politisk ustabilitet. Selv grunnleggende infrastruktur som veier, boliger, sykehus og matproduksjon mangler for å håndtere den befolkingsveksten det afrikanske kontinentet vil oppleve de neste 32 år. Alene Nigerias befolkning vil øke fra dagens 190 millioner til 400 millioner i 2050, og landet er allerede i dag ute av stand til å brødfø sin egen befolkning. Antallet arbeidsledige er hele 26 millioner, hvilket er flere enn alle borgerne i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island til sammen.

Land som Nigeria har absolutt ingenting å tjene på å oppfylle sin del av avtalen, og kommer heller ikke til å gjøre det. Mottakerlandene kommer derimot, konsekvent presset av medier på lederplass og statsfinansierte pressgrupper, til å oppfylle alle sine uforpliktende forpliktelser. De migrantproduserende landenes mål er jo også å gjøre den symbolske, lille saken til juridisk bindende på sikt, slik denne typen skåltaleavtaler i FN vanligvis blir.

Men hvis noe så helt utrolig uventet skulle skje nok en gang, må i så fall, som det heter i VGs leder, «Norge stå opp for egne interesser».

Så kan vi bare lure på hvem og hva VG tror at Norge da skal stå opp mot? Det er nettopp de andre signaturlandene. I tillegg kommer, som tidligere embedsmann og diplomat i EU-kommisjonen Steffen Skovmand påpeker, en implementeringskontroll som etter avtalens punkt 24-25 skal opprettes av FN for å holde oversikt over hvordan signaturlandene oppfyller forpliktelsene de har signert på. Det lyder jo riktig uforpliktende alt sammen, særlig når vi vet hvordan kritikk fra FN vanligvis blir mottatt av og omtalt av medier og NGOer:

Dette er den såkaldte name and shame-politik. Og FN har politiske domstole, Generalforsamlingen og de mange FN-udvalg. Heraf det mest berygtede: FN’s Menneskerettighedsråd.

Og FN, mine damer og herrer, er dominert av migrantproduserende land, som alle har sterke politiske og økonomiske interesser i å opprettholde og aller helst øke migrasjonen – lovlig som ulovlig – til særlig Europa. Menneskerettighetsrådet er allerede kontrollert av seriemenneskerettighetsforbrytere. Rådet har et fast antall medlemmer og regionsfordelingen, som er basert på folketall, er denne:

Afrika: 13
Asia: 13
Latin-Amerika og Karibia: 8
Øst-Europa: 6
Vest-Europa og andre: 7

Her får vi nesten minne VG om at Afrikas folketall vokser med 30 millioner i året. I 2050 vil den årlige veksten være på 42 millioner mennesker, så balansen kommer ikke til å slå ut til europeiske mottakslands fordel med det første.

Og så var det resten av FN, da. FN har 193 medlemsland, og domineres totalt av den såkalte G77-gruppen. Navnet er heller misvisende, for i dag består den av 134 utviklingsland som stort sett opptrer som én blokk når det gjelder å fremme sine egne interesser. De fleste landene er afrikanske, men i gruppen finner vi også andre migrantproduserende land som Pakistan, Afghanistan og Irak. Rekk opp hånden alle som tror at Menneskerettighetsrådet, FNs generalforsamling eller noe annet kontrollorgan opprettet i eller av FN vil gi signaturland som Norge medhold når mottakslandenes interesser kommer på kollisjonskurs med de migrantproduserende?

Noe slikt trodde jeg nesten at man måtte være gærning for å tro, men jeg tar sikkert feil siden det jo er alle oss andre som er gærne.

Til VGs orientering er det forresten land i denne gruppen som har insistert på å inkludere avtalepunktet VG bekymrer seg om; dette med at myndighetene skal lære opp eller instruere media til å oppdra befolkningen til å innta et positivt syn på migrasjon. De udemokratiske statene kommer selvfølgelig ikke til å løfte en halv finger for å rydde opp på hjemmebane, men de kommer garantert til å pukke på at demokratiske land gjør det. Og de utgjør altså flertallet i FN.

Men for all del; vi har jo i årevis sett hvordan vår hjemlige presse hyller FN og slapt fremstiller statsfinansierte pressgrupper som Antirasistisk senters og Norsk organisasjon for asylsøkeres misnøye over alt de ikke greier å få demokratisk gjennomslag for politisk eller i opinionen på hjemmebane som «FN-kritikk»: disse politiserte gruppene lager såkalte skyggerapporter hvor de klager på regjeringen – og selvsagt befolkningen generelt og enhver politiske meningsmotstander spesielt – og fremfører kritikken i FN som gjentar den slavisk, og dagen etter vræler medienes overskrifter at «FN kritiserer nivået på norsk barnetrygd», «FN kritiserer Norge for asylpolitiske innstramninger» eller «FN kritiserer regjeringen for mangel på tiltak mot rasisme». Men kanskje medier som VG vil sette seg litt bedre inn i sakene og bli litt mindre ukritiske til FN – og ikke minst gruppene som systematisk bruker FN for å unndra innvandringspolitikken demokratisk kontroll – nå som FN-kritikken garantert vil ramme dem selv fremover?

Vi konspirasjonsteoretikere og gærninger bør ellers ikke driste oss til å gi råd, men de sobre og jordnære tilhengerne bør nesten bestemme seg snart: Enten er avtalen uforpliktende med ingen eller ubetydelige juridiske konsekvenser for norsk innvandringspolitikk, og i så fall er det jo ingen grunn til å undertegne den. Eller så er den forpliktende med flere eller betydelige juridiske konsekvenser for norsk innvandringspolitikk, og i så fall bør den ikke undertegnes uten grundige konsekvensutredninger og redegjørelse for ditto.

Det er jo ikke godt å si med regjeringen og lederskribentene i VG og Aftenposten, men selv skriver jeg aldri under på avtaler hvis konsekvenser jeg ikke ser rekkevidden av, hvis jeg ikke har tenkt til å oppfylle min del eller hvis jeg erfaringsmessig vet at andre involverte parter vanligvis bryter avtaler før blekket har tørket. Gjør du?